KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

 

Amazonit Tüketim Hizmetleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş (“Şirket”) olarak siz değerli kullanıcılarımızın başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatı ile bu metinde belirtilen hususlarla ilgili ve sınırlı olmak üzere işlediğimiz veya işleyeceğimiz kişisel ve özel nitelikli verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Gizlilik ve kişisel verilerin korunması konusundaki detaylı bilgiye sitemizde ve mobil uygulamada yer alan “Gizlilik ve KVKK Politikası”ndan ulaşabilirsiniz.

 

 

Veri İşleme Amacı ve Hukuki Sebebi

Kişisel verilerinizin elde edildiği ilk andan itibaren silinme, yok edilme, anonimleştirme sürecine kadar (bu süreç dâhil); ilgili mevzuat kapsamında Şirket olarak kimliğinizi belirlemek ve İnternet Sitesi’ne kayıt için koşulları sağlayıp sağlamadığınızı kontrol etmek, site üzerinden gerçekleştirdiğiniz işlemler ile ilgili tarafınıza bilgi sağlamak, tarafınızca verilen ödeme bilgilerinin doğruluğunu kontrol etmek ve tahsilat işlemlerini gerçekleştirmek, diğer iş ortaklarımızla koordineli olarak onların sunduğu hizmetleri size sunmak amacıyla kaydınızı almak, yalnızca onayınızın bulunması durumunda sizlere pazarlama materyalleri sunmak, yeni ürünler ve özellikler geliştirip test etmek, hizmet ile ilgili teknoloji sorunlarını teşhis etmek ve/veya düzeltmek, şikâyet ve sorularınızı yanıtlamak ve Şirket ile aranızdaki iletişimi sağlamak, anket yanıtlamak ve pazar araştırmalarında bulunmak, bilgilerinizi güncellemek, hizmet ve Site hakkında fikirlerinizi ve yorumlarınızı almak, gerekli hallerde tarafınıza yasal ve idari bildirimler göndermek, tablet ve/veya telefonunuz üzerinden erişebileceğiniz Site’nin mobil versiyonu ve uygulamayı geliştirmek ve/veya güncellemek amaçlarıyla Kanun’un 5 ve 6’ncı maddeleri uyarınca işlenecektir.

 

İşlenen Verinin Aktarılması

Kural olarak kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz açık rızanız olmaksızın herhangi bir üçüncü kişiye aktarılmaz. Ancak gerek Kanun gerek diğer mevzuat uyarınca idari veya adli kurumlar tarafından istenen kişisel veriler mevzuata uygun biçimde ilgili kurumlara aktarılabilir. Bu durumda kişisel verinizi talep eden idari veya adli kurumun işbu kişisel veriyi hangi mevzuata dayanarak istediğine bakılır, talep hukuki ise yerine getirilir. Ayrıca Kanun’un m.5 ve m.6 hükümlerine uygun şekilde işlenen kişisel verileriniz açık rızanız olmaksızın aktarılabilir. Bu doğrultuda yukarıda (A) bendinde belirtilen amaçlarla kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz Kanunun 8. ve 9. maddeleri uyarınca yurt içi veya yurt dışı olmak üzere; faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla hizmet aldığımız veya hizmetin sunulmasına yardımcı olan üçüncü taraf kuruluşlar (Hizmet Sağlayıcı), iş birliği içerisinde olduğumuz kişi, kurum, banka ve finans kurumu, kurye/kargo, bunlarla sınırlı olmamak ve yukarıda ifade edilen amaçların kapsamı dışına çıkmamak ve gerekli ve yeterli önlemler alınmak kaydı ile diğer 3.kişiler ile paylaşılabilecektir. Şirket, Site’nin işletilebilmesi ve hizmetleri yerine getirilebilmesi için kişisel verilerinizi denizaşırı ve sizin bulunduğunuz ülke dışında dünya çapında başka ülkelere aktarabilir.  Kanun’un m.5/2 ve m.6/3 hükümlerine uygun şekilde işlenen kişisel verilerinizin yurtdışına aktarımında veri aktarılacak ülkenin yeterli veri koruma hukuku olan ülkelerden olup olmadığına bakılır, eğer veri aktarılacak ülke yeterli veri koruma hukuku olmayan bir ülke ise o halde veri aktarılacak kişi ile verilerinizin yeterli bir şekilde korunacağına ilişkin taahhütname imzalanır ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’ndan veri aktarımına ilişkin izin alınır.

 

Veri Toplama Yöntemi

İşbu bilgilendirme metninde belirtilen veri işleme amaçları ile ilgili kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz Kanunun 5. ve 6. maddeleri uyarınca ve yukarıda ifade edilen amaçlarla sınırlı olmak üzere Şirket tarafından her türlü sözlü, yazılı, elektronik ortamdan (Sosyal Medya, Elektronik Posta İletişimi, Kullanıcı Sözleşmesi, Mobil Uygulama, Web Sayfası ve diğer şekillerde)  elde edilecek olup, işleme tabi tutulacaktır.

 

 

Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Veri sahibi olarak aşağıda ayrıntılarını verdiğimiz iletişim kanalları aracılığı ile;

(a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, (e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

 

Talepleriniz doğrultusunda yerine getirilecek olan işlemin ek bir maliyeti olması halinde, tarafımızca bu ücret talep edilebilecektir.

 

Yukarıda ifade edilen haklarınızı kullanmak için sorularınızı, düşüncelerinizi veyahut taleplerinizi imzalı bir şekilde yazılı olarak (ŞİRKET İLETİŞİM ADRESİ) adresine bizzat kimliğinizi tespit edecek şekilde teslim edebilir ya da (KEP ADRESİ)’ne veya (E-POSTA ADRESİ)’ne iletebilirsiniz. Talebinizin yazılı olarak yapılması durumunda ilgili başvuru belgesinin konu kısmına veya e-posta gönderimi ile yapılacaksa konu kısmına “Kişisel Veri Bilgi Edinme Talebi” yazmanız gerekmektedir.

 

Amazonit Tüketim Hizmetleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş., (bundan sonra “Şirket” olarak adlandırılacaktır) www.40kafe.com adresli internet sitesini ve mobil uygulamasını ziyaret eden ve kullanan kişilerin (“Kullanıcı”) kişisel verilerinin korunmasına ilişkin haklarını gözeterek, daha iyi bir kullanım deneyimi sağlayabilmek için sizlere ait bazı kişisel verileri işlemektedir.

 

Sitemize kaydetmiş olduğunuz kişisel verilerinizin güvenilirliği bizler için her şeyden daha önemlidir.

 

İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası (“Politika”), 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat kapsamında tarafınıza ait hangi tür kişisel verilerin, hangi koşullarda, hangi amaçlarla ve hangi yöntemlerle işlendiğini açıklamaktadır.

 

Kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi kişisel verileriniz üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem, işleme anlamına gelmektedir.

 

Sizlere ait kişisel verilere ilişkin ne tür işlemler yapıldığı hakkında lütfen aşağıda yer alan bilgileri dikkatlice okuyarak inceleyeniz. Gerektiği takdirde ileride incelemek adına işbu Politika’nın çıktısını almanızı tavsiye ederiz.

 

Bu Politika’yı kabul edip bir sonraki aşamaya geçmekle işbu Politika’da yazılı olan hususları ve kuralları okuyup kabul etmiş olacaksanız. Kişisel verilerinizin işlenmesini istemiyorsanız Site’ye erişim sağlamamanız, herhangi bir özelliğinden istifade etmemeniz ve bir sonraki adıma geçmemeniz gerekmektedir.

 

1. HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Tarafınızca doğrudan verilen kişisel verileriniz:

Kullanıcı adınız, şifreniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz, IP adresiniz,

Adınız, soyadınız, adresiniz, cinsiyetiniz, doğum tarihiniz

Banka hesap bilgileriniz (ödemeyi banka havalesi/eft şeklinde yapmanız halinde),

T.C. kimlik numaranız,

Site içerisinde işaretlemiş olduğunuz kutucuklar ve verdiğiniz onaylara ilişkin kayıtlar.

 

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER

Şirket olarak kullanıcıların kişisel verilerini Kanun ve diğer ilgili mevzuata uyumlu olacak şekilde aşağıda belirtilen ilkeler çerçevesinde işlemekteyiz.

(a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma

Bu ilke uyarınca kişisel verileriniz Kanun’a ve ilgili diğer mevzuata uygun biçimde işlenmektedir.

 

(b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma

Kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliği konusunda gerekli tedbirler Şirket tarafından alınmakta olup, veri sahiplerinin kişisel verilerinin doğruluğu veya güncelliği konusundaki talepleri için işbu Politika’da belirtilen yöntemle Şirket’e başvurması gerekmektedir.

 

(c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme

Şirket tarafından kişisel veriler yalnızca açık, belirli ve meşru amaçlarla işlenmektedir. Aşağıda belirtilen kişisel veri amaçları dışında Şirket’in bir veri işleme amacı ve faaliyeti bulunmamaktadır. İşbu amaçlar aşağıda da görüleceği üzere açık olup, her bir veri işleme amacının hukuki bir sebebi bulunmaktadır.

 

(ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma

Kişisel veriler aşağıda belirtilen amaçlarla ilgili ve sınırlı olarak işlenmektedir. Şirket veri işleme amaçlarının yerine getirilmesine hizmet etmeyecek nitelik ve nicelikteki kişisel verileri elde etmemektedir.

 

(d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

Kişisel veriler ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir. İşbu sürelerin geçmesi halinde kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir. Kişisel veri işleme amacı gerçekleşmiş ve buna bağlı olarak veri saklama süresi geçmiş veya veri işleme şartları ortadan kalkmış ise Şirket olası veri işleme ihtimalleri için işbu verileri muhafaza etmemektedir.

 

 

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA KULLANIYORUZ?

Toplanılan kişisel veriler, İnternet Sitesi’nde belirtilen kullanımlara ek olarak, Şirket tarafından aşağıda yer alan amaçlar çerçevesinde de kullanılabilir:

Kimliğinizi belirlemek ve İnternet Sitesi’ne kayıt için koşulları sağlayıp sağlamadığınızı kontrol etmek,

Site üzerinden gerçekleştirdiğiniz işlemler ile ilgili tarafınıza bilgi sağlamak,

Tarafınızca verilen ödeme bilgilerinin doğruluğunu kontrol etmek ve tahsilat işlemlerini gerçekleştirmek,

Diğer iş ortaklarımızla koordineli olarak onların sunduğu hizmetleri size sunmak amacıyla kaydınızı almak,

Yalnızca onayınızın bulunması durumunda sizlere pazarlama materyalleri sunmak,

Yeni ürünler ve özellikler geliştirip test etmek,

Hizmet ile ilgili teknoloji sorunlarını teşhis etmek ve/veya düzeltmek,

Şikâyet ve sorularınızı yanıtlamak ve Şirket ile aranızdaki iletişimi sağlamak,

Anket yanıtlamak ve pazar araştırmalarında bulunmak,

Bilgilerinizi güncellemek,

Hizmet ve Site hakkında fikirlerinizi ve yorumlarınızı almak,

Gerekli hallerde tarafınıza yasal ve idari bildirimler göndermek,

Tablet ve/veya telefonunuz üzerinden erişebileceğiniz Site’nin mobil versiyonu ve uygulamayı geliştirmek ve/veya güncellemek.

 

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN PAYLAŞILMASI

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen durumlar hariç olmak üzere yazılı veya sözlü açık onayınız olmadan Şirket dışındaki üçüncü taraflara verilmez.

4.1. Kişisel Verilerinizin Paylaşılabileceği Taraflar:

Banka hesap bilgileriniz başta olmak üzere kişisel verileriniz, ödemelerin tahsili amacıyla bankalar ve finans kuruluşlarıyla paylaşılabilir.

 

Kişisel verileriniz hizmetin sunulmasına yardımcı olan üçüncü taraf kuruluşlarla (“Hizmet Sağlayıcılar”) paylaşılabilir. Hizmet Sağlayıcıları içerik ve/veya kişisel verilerinize hizmeti sunmak için gereken ölçüde ve makul gizlilik koşullarına uygun olarak erişebilecektir.

 

Kişisel verileriniz sizlerle ilişkilendirilemeyecek şekilde anonimleştirilerek paylaşılabilir. Anonimleştirilen bu kişisel veriler Şirket’in reklam verenleri ve iş ortakları dâhil ancak bunlar sınırlı olmamak üzere Şirket’in münhasır takdir hakkına bağlı olarak diğer üçüncü kişi, kurum ve/veya kuruluşlarla paylaşılabilir.

 

Şirket, Site’nin işletilebilmesi ve hizmetleri yerine getirilebilmesi için kişisel verilerinizi denizaşırı ve sizin bulunduğunuz ülke dışında dünya çapında başka ülkelere aktarabilir. Şirket, aktarımın yapılacağı ülkede kişisel verilerinize ilişkin yeterli korumanın bulunup bulunmadığını kontrol edecek olup,, bulunmaması halinde gerekli koruma önlemlerinin alınmasından sorumlu olduğunu taahhüt eder.

 

4.2. Yasal Taleplerin Yerine Getirilmesi:

Şirket yasal bir talebin (arama izni, mahkeme emri veya mahkeme celbi gibi) yerine getirilmesi için kişisel verilerinizi ilgili makamlarla paylaşma hakkına sahiptir. Bu durumda kişisel verinizi talep eden idari veya adli kurumun işbu kişisel veriyi hangi mevzuata dayanarak istediğine bakılır, talep hukuki ise yerine getirilir Ayrıca Şirket tarafından suçun önlenmesi ve hakkın korunması için gerekli olduğu durumlarda, kişisel verileriniz burada belirtilen amaçlar çerçevesinde paylaşılabilir: Dolandırıcılık ya da herhangi bir başka yasadışı faaliyeti saptamak, önlemek ve araştırmak; soruşturma kapsamında sizi, Şirket’i ve diğer üçüncü kişileri korumak ve ölüm ve muhtemel fiziksel yaralanmaları önlemek.

 

Şirket, Kanun başta olmak üzere ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve Site’nin yasal mevzuata uygun faaliyet göstermesini sağlamak amacıyla kişisel verilerinizi işleyebilir ve paylaşabilir.

 

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ VE GÜVENLİĞİ

5.1. Hizmet aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Türkiye’de veya Şirket’in, İştiraklerin ve/veya Hizmet Sağlayıcıların tesislerinin bulunduğu başka bir ülkede Site ve Site’nin sunduğu hizmetlerin yerine getirilebilmesi için işlenebilir. Şirket, işlemenin yapılacağı ülkede kişisel verilerinize ilişkin yeterli korumanın bulunup bulunmadığını kontrol edeceğini, bulunmaması halinde gerekli koruma önlemlerinin alınmasından sorumlu olduğunu taahhüt eder.

 

5.2. Siteyi ve Siteden sağlanan hizmetleri kullanarak, kişisel verilerinizin Türkiye’ye veya Şirket’in, İştiraklerin veya Hizmet Sağlayıcıların tesislerinin bulunduğu başka bir ülkeye aktarılmasına ve işbu Politikada belirtilen amaçlarla kullanılmasına ve ifşasına izin verdiğinizi kabul edersiniz.

 

5.3. Toplanan kişisel verilerinizi güvende tutmak için ticari ve teknik açıdan makul güvenlik önlemleri alınmaktadır ve hesabınıza erişmenize izin vermeden önce kimliğinizin doğrulanması için makul yöntemler (benzersiz bir şifre istemek gibi) Şirket tarafından kullanılabilir. Ancak, Şirket internet ortamının kendi doğasından kaynaklanan özellikleri itibarıyla işlenen kişisel verilerin güvenliğini mutlak surette garanti edemez ve/veya kişisel verilerinizin erişilemez, ifşa edilemez, değiştirilemez ve/veya yok edilemez olduğuna dair hiçbir surette garanti veremez.

 

5.4. Benzersiz şifrenizin ve Site ve Uygulamada yer alan bilgilerinizin gizliliğinin korunması ve sizle Şirket arasındaki e-postalara erişimi kontrol etmek bizzat sizin sorumluluğunuzdadır.

 

6. KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN YASAL HAKLARINIZ

6.1. Hesap oluşturmanız halinde kendi hesap ayarlarınızı değiştirerek istediğiniz zaman kişisel verilerinizi güncelleme hakkına sahipsiniz.

 

6.2. İşlenen kişisel verilerinizin güncel ve gerçeğe uygun olması için, Site aracılığıyla Şirket’e doğrudan vermiş olduğunuz bilgilerde (e-mail vb.) herhangi bir değişiklik ve/veya güncelleme olması durumunda değiştirilen veyahut güncellenen bilgiyi derhal işbu Politikada belirtilen yollardan herhangi birisi ile Şirket’e iletmeniz gerekir. Tarafınıza ait bilgilerin güncel ve gerçeğe uygun olmaması durumunda doğabilecek zararlardan Şirket sorumlu değildir.

 

6.3. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek, işlenen kişisel verileriniz hakkında bilgi talep etmek, işlenen kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesi için işbu Politikada gösterilen yollardan herhangi birisini kullanmak suretiyle Şirket ile dilediğiniz zaman iletişime geçebilirsiniz.

 

6.4. Kişisel verilerinizin tamamının veya bir kısmının değiştirilmesini, silinmesini veya anonim hale getirilmesini talep etmek için işbu Politikada gösterilen yollardan herhangi birisini kullanmak suretiyle Şirket ile dilediğiniz zaman iletişime geçebilirsiniz.

 

6.5.Talebiniz doğrultusunda, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesi yahut yine talebiniz doğrultusunda kişisel verilerinizin silinmesi veyahut yok edilmesi hallerinde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesi için işbu Politikada gösterilen yollardan herhangi birisini kullanmak suretiyle Şirket ile dilediğiniz zaman iletişime geçebilirsiniz.

 

6.6.Kişisel verilerinizin münhasır otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmek suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi nedeniyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

 

6.7. Bununla birlikte; ilgili mevzuat kapsamında ileteceğiniz taleplerinizin Şirket tarafından karşılanması, Şirket açısından ayrıca bir maliyeti gerektirirse, ilgili makamlarca belirlenen tarifedeki ücretin ödenmesi Şirketçe talep edilebilir.

 

7. ÇEREZLER

Çerez, internet siteleri tarafından erişim sağladığınız bilgisayarınıza, cep telefonlarınıza, tabletlerinize veya diğer mobil cihazlarınıza kurulan bir veri depolama dosyasıdır. Bu dosyada oturum bilgileriniz ve benzeri verileriniz saklanır. Böylelikle erişim sağladığınız cihazlarınız Web Sitesi’ni tekrar kullandığınızda bu verilerinizi hatırlayacaktır. Dolayısıyla çerezler, Siteyi etkili ve daha kolay kullanabilmeniz için gerekli ve önemlidir.

 

Sitede size daha uygun hizmet, ürün veya teklifler sunabilmemiz için Şirket tarafından yerleştirilen birinci taraf çerezleri ve aynı şekilde; iş birliği yaptığımız üçüncü kişi, kurum ve web sitelerinin sizlere daha uygun hizmet ürün veya teklifler sunabilmesi için üçüncü taraf çerezleri kullanılmaktadır.

 

Çerezlerin kullanılmasının temel amaçları;

Site’nin daha etkili kullanılabilmesi için bazı teknik verilere ihtiyaç duyulması,

Şirket’in sizin İnternet Sitesi’ni tarama ve kullanma tercih ve alışkanlıklarınıza ilişkin bilgilerin toplanması,

Şirket’in, 5651 sayılı Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ten kaynaklananlar başta olmak üzere, kanuni ve sözleşme yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için IP adresiniz gibi kişisel verilerinize ihtiyaç duyması.

 

7.1.Çerezlerle Hangi Tür Verileriniz İşlenmektedir?

Çerezler, türlerine bağlı olmak üzere, genel olarak, İnternet Sitesi’ne eriştiğiniz cihazda tarama ve kullanım tercihlerinize ilişkin verileri toplamaktadır. Bu veriler, eriştiğiniz sayfaları, incelediğiniz hizmet ve ürünlerimizi, Sitede yaptığınız gezintiye ilişkin tüm bilgileri kapsamaktadır.

 

7.2.Hangi Tür Çerezleri Hangi Şekillerde Kullanıyoruz?

Internet Sitesi’nde farklı türlerde çerezler kullanmaktayız. Bunlar Site’nin çalışmasını sağlamak için kullanılması zorunlu olan çerezler, işlev çerezleri, analiz/performans çerezleri ve hedefleme/reklam çerezleridir.

 

Kullanılması Zorunlu Olan Çerezler: Bu çerezler, Site’nin düzgün şekilde çalışması için mutlaka gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezlere, sistemin yönetilebilmesi, sahte işlemlerin önlenmesi için ihtiyaç vardır ve engellenmesi halinde Site gerektiği gibi çalışmayabilecektir.

 

İşlev Çerezleri: Bu çerezler size daha gelişmiş ve kolay bir kullanım deneyimi yaşatmak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin önceki tercihlerinizi hatırlamak, Site üzerinde video ve sosyal medya içeriklerine rahatça erişmenizi sağlamak işlevlerini yerine getirmektedir.

 

Amazonit Tüketim Ürünleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş.

MERSIS No: 0068121770900001

İletişim Linki: https://www.40kafe.com/bize-ulasin

Adres: Ferahevler Mahallesi Aydın Sok. No:6 A/1 34457 Sarıyer/İstanbul